Dating oldal magyarorsz duggar family dating vs courtship

310 n’®y B iypu a’ap'na’X V® itn noimn na’®na V amp 1 ? min 1 : pa Vy mp’yan ,rapa ’ns V® rnnip l Vn V □Turn ts ,ii T» ’Tin’ by uiann ®ippn bn ia® ,1942 na® rpa nt nn ua® i V xpp ppiaa na®a .npiayni nann mana V atirn’i iai ,mna®a pp’ya n^va p yyr) _ Qiriya nn pa Viral xaxn Play an V V® ’wxp pso n’,p® — uni nsixn ap’D \asy xin px ,1’Pin nx p’rion V prra ra’ia ni’n V Vi Vy® psb ,mpa V nipxi nvi law poi®i do’ipxx loaaa yn imxa pair nun V ptm pnnon V l’Vyir ,pdi®.p l V ny pa Vy .noiamvaa am pa’® ray r»pa o’Pin p’n im Vx®i ■ppp PDiir.p .p - ! aix nma mnnn ii D/ivn ri Dipna nv .(tt”idx) arrxi Di (lxivxp) ns’tvip nna) tpbj 5 , 000 ’“? oia'X 3 r Vis xmi tpds 3 ,ooo’d rmiim .(pcn'paixn “? nnin *70 inso by maw p’aow i6,ooo-a nmao ,nsai^xa’» vsn ddix nnoai ansa nsoa xm naiy iana .no’D*? an’rm pma ppm D”ax Vo D’oao bv iao ixaai (mpxai'ioa ,ag T) dpb mn’o an 1 ? ’na .p Vsaxt inirxn nsa PNa»o bv nao mpo mixi .x ^o x’n nnx nonn : mno momi o’ nsai^xa’a aon mpa *? nin it n'nni .1056 moa poxnn n^a ’ninnn .nxaibxa’a ^nn 1 ? oa nsaa^xa’a mya nxaa d^m’ amm nx lax onait .nnanoai .nmnnai nn^a'aaa aiam oma arm naaa Dnnnn nx 2 mat 'mxp l Vana ,mm l ? “atr taa px-m ‘n’p 1312 naa’a D’^pna tax mpa tmxa .nxnaaix Tina oy “ma pnx 1 ? nsatpma ,nsatpxn msaiamns paxnxmaa r Vsajj T nna maa bv maa’ nanna .tan’y nni DO’nn ipn^ np’yn mpan xtn ’xixdo *ixna ^a’ ’nnsa’an itaan nyatp V? o iiaa .ma^y-yanxm maiy-^i Va^n - - • - - j „**«**»« 188 ; 8 i Miiiillii'S ova pwn 11 1 a 1 ? main non D^inn'JT’a .1773 natra rrattaa a'liyn-nan^a lata .ninnsnn Vtr a’n^r ram nay nt D^m-ma .pboaftt bv naytr 1 ?

’np m'pmpn ’inx ,(n’mia Ti’ 3 i Dsn nmnn Diipa) n’mian n’pxaiboia'xa maiirnm nn”oi“? tr 15,000 ,nmnn nun’ nn'pina iisai“pxa’a naoi Dns i“?

D’ini’a tup ma ,,pdipt nrnaa D’can nnv bv v’sm ’ la’nn idoxs m 7 ’P’pod bv i Dpin pirn 1 ?

i Vbxi ,n’omsa nnay a’xna /myixm mnin„ tain -juraai ,ann -n: mnu?

pmnm nyian .nnanm am’x vn nwn n’aa nnanan mean .nmxian n’pxai'j D ,n’iaain — amxian i^’xi ,n’pxai^o aa nan ^’’na Vaan i BO.m’naa .a’pxaiboa is*?

y amniyn bv n Vnin n^npn ia nnm ,a’mm bv pp nsoa pn nsai^xapa ava a«n ,ir^x 5,000— 4,000 nan nnaaty ,nnxisa.m nx maiy*?

Last modified 15-Aug-2017 02:31